КУРС ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТРЕНИНГ

Програма „ И н т е л е к т ”

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТРЕНИНГ

Научнопрактически курс разработен от Христо Гешанов.

В наши дни психичната тренировка навлиза стабилно в бита и културата на много народности по света. Съвременната психотренировка представлява отлична МЕТОДИКА ЗА САМОПОЗНАНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ на човека. Същевременно тя дава добри възможности за пълноценна реализация на Вашия изключително богат физически, психически и духовен потенциал.

На вашето внимание е оригинален курс, който обхваща най-ефикасните методи и средства от древността до наши дни, приспособени към съвременните условия на живот. В програмата на курса ще откриете хармоничен баланс между историята (10%), теорията (15%), методиката (35%) и практиката (40%) на съвременния психотренинг

Нашите специалисти ще Ви поднесат учебния материал с необходимата НАУЧНА ДОСТОВЕРНОСТ, ПО ДОСТЪПЕН И УВЛЕКАТЕЛЕН НАЧИН.

Крайната цел е да разкрепостите Вашите възможности и да се изградите като психолог на самия себе си. Ще откриете определящото въздействие на психиката върху телесните функции, както и водещата роля на духовното начало над психиката и тялото.

Ако работите системно и последователно по нашата програма и методика, можете да постигнете значими резултати в постигането на следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

* профилактика и подкрепяща терапия на някои соматични и психични разстройства чрез повишаване на естествения имунитет, като имате предвид, че ПТ няма противопоказания;

* укрепване и усъвършенстване на отделни телесни и психически функции, качества и умения;

* ликвидиране на широк кръг от нежелани комплекси – чувство за малоценност, колебливост, нерешителност, слаба воля или памет, ленивост, плахост или затруднения в общуването, повишена тревожност, страхови неврози, сексуални разстройства, главоболие, безсъние и прочие.;

* оптимално разрешаване на възникващите семейно-брачни проблеми и конфликти;

* повишаване устойчивостта спрямо неблагоприятни фактори на живота, повишаване на собствената Ви стресоустойчивост; изграждане на Вашата оптимална психо-защита;

* увеличаване на жизнената активност – здраве, работоспособност, активно дълголетие;

* разкрепостяване на личния творчески потенциал;

* разработване на лична житейска стратегия и оптималното ѝ реализиране.

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА

Въведение

1. Човекът като система;

2. Човешкият мозък – същност, структура, резерви и възможности;

3. Психология на личността (структура на индивидуалната психика);

4. Кризата в съвременния свят (социален стрес);

5. Видове стрес в личния и професионален живот (нервно емоционален стрес);

6. Изграждане на себе си;

7. Интелектът – същност, видове, особености;

8. Емоционална интелигентност;

9. Психотренировка и самоуправление на човека.Житейска стратегия и тактика;

10. Начин на живот;

11. Характер и психични нагласи;

12. Психохигиена и психопрофилактика;

13. Методика за увеличаване активните ресурси на човешкия мозък;

14. Методика за повишаване функционалните възможности на мозъка;

15. Из историята на психотренировката;

16. Същност и структура;

17. Методика на психотренировката;

18. Вербална (словесна) и идеомоторна (въображаема);

19. Успокояваща (релаксираща) психотренировка – методика и практика;

20. Релаксация – същност, механизми и ефекти;

21. Специална (индивидуализирана) психотренировка;

22. Мобилизираща (активираща) психотренировка;

23. Основи на дихателната тренировка – за повишаване ефективността на психотренировката;

24. Приложна (целева) психотренировка;

25. Воля и волеви процеси;

26. Самообразование и организация на личната информационна работа;

27. Определете вашия темперамент;

28. Психотренировка и сексология;

29. Психична инерция и нешаблонно мислене;

30. Интелектуална психотренировка – съзнание и подсъзнание;

31. Творческа психорегулация;

32. Култура и интелект;

33. Оптимистична философия на живота;

ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът по психотренинг се провежда с огромен успех вече 20 години. Той се предлага във вид на Кореспондентски курс в два варианта: индивидуално и групово. Продължителността му е 4-6 месеца в зависимост от темпото на групата и индивидуалното темпо (при индивидуална работа). Всеки курсист получава материалите за самостоятелна работа по имейл. В програмата са включени конкурсни задачи, ситуационни игри, тестове и др. Към програмата са включени и някои допълнителни приложения, които се надявам да бъдат приятна изненада за вас.

При групова работа, групата се събира един път седмично за беседа, обсъждане на материалите и въпроси. Също така, в рамките на целия курс всеки участник от групата има възможност за две индивидуални срещи с водещия на курса. При индивидуален план на работа, срещите са индивидуални, като честотата им се определя с всеки курсист отделно. Срещите могат да са лични или в скайп.

Ръководител на курса: Кремена Ненкова – психолог, член на екипа на Христо Гешанов – автор на курса.

За контакти: тел. +359 888 452 828 – Кремена Ненкова,