ТРЕНИНГИ, ИНДИВИДУАЛНО И ГРУПОВО КОНСУЛТИРАНЕ НА ФИРМЕН ПЕРСОНАЛ

ТРЕНИНГИ

Тренинг „Себепознание и самоусъвършенстване”

Изключително силен метод с множество ползи, използван при работа с екипи на различни организации с цел увеличаване на ефективността, сплотяване на колектива и повишаване на доверието между участниците. Много добър когато има конфликти на работното място. Работи се за цялостно опознаване на вътрешния свят на участниците, в резултат те се научават да общуват по-пълноценно, като казват какво мислят свободно и чуват различни гледни точки и да се чувстват добре на различни места и с различни хора.

Начин на провеждане: в група

Численост на групата: до 15 чов.

Продъжлителност: 90-120 мин.

Периодичност: според нуждите.

 

 

 

Тренинг „Мотивация и лична ефективност”

Повишава увереността, балансира и стабилизира емоционално участниците. Провежда се в лека и приятна атмосфера, като са включени много практически задачи. Ползите от тренинга са свързани с разработване на лична стратегия, самоуправление, ефективно представяне, повече увереност, разпознаване и използване езика на тялото.

Начин на провеждане: в група

Численост на групата: до 15 чов.

Продъжлителност: до 240 мин.

Периодичност: според нуждите.

 

 

 

Тренинг „Овладяване и управление на стреса”

Акцентът на тренинга е върху основните фактори, които предизвикват стрес. Разглежда се същността на стресовите ситуации, основните разновидности на стреса и техните последици. Използват се различни техники за справяне със стреса според съвременните обстоятелства. В практическата част, чрез тестове се отчита нивото на стрес на всеки участник и се предоставят индивидуални указания.

Начин на провеждане: в група

Численост на групата: до 15 чов.

Продъжлителност: до 240 мин.

Периодичност: според нуждите.

 

Тренинг „Комуникативни умения”

С участниците в тренинга се работи върху умението им да общуват с другите, като се изясняват препятствията в общуването и как могат да бъдат преодолени. Използват се различни концепции и стратегии за разбиране с цел изграждане на по-добри и качествени взаимоотношения и доказан метод за решаване на конфликти.

Начин на провеждане: в група

Численост на групата: до 15 чов.

Продъжлителност: до 240 мин.

Периодичност: според нуждите.

 

КУРСОВЕ

Курс „Приложна психология и психотренинг”

Много мощен метод за разгръщане, развитие и повишаване на индивидуалния потенциал на висши мениджъри, ръководители, служители във фирми и организации. Програмата на курса обхваща найефикасните методи и средства от древността до наши дни и включва множество теоретични материали, практически задачи и тестове. Курсът е кореспондентски, като всяка седмица на участниците се изпращат материали по имейл, които след това се дискутират в индивидуална среща или в група. Програмата е хармоничен баланс между история (10%), теория (15%), методика (35%) и практика (40%) на съвременния психотренинг. Основните цели на курса са свързани с: укрепване и усъвършенстване на отделни функции, качества и умения и ликвидиране на широк кръг от нежелани комплекси; повишаване на жизнената активност, устойчивостта спрямо стрес и неблагоприятни фактори на живота; стимулиране развитието и пълноценна реализация на личния творчески потенциал и житейска стратегия.

Начин на провеждане: в група

Численост на групата: до 15 чов.

Продъжлителност: 4,5 – 6, 5 мес.

Периодичност: според нуждите.

КОНСУЛТАЦИИ

„Психологическо консултиране”

Много продуктивен метод за повишаване на индивидуалната ефективност на служители във фирми и организации. Използват се различни техники и похвати от психологията, които помагат на участниците, когато са объркани или затруднени. Консултацията представлява форма на партньорска работа с психолог, която има за цел да подскаже решение, да изясни заплетена ситуация, да преодолее психологическа травма. В резултат, участниците са в състояние да разгърнат потенциала и способностите си, да се почувстват отново щастливи, силни и способни.

Начин на провеждане: индивидуално

Численост на групата: до 15 чов.

Продъжлителност: до 60 мин.

Периодичност: според нуждите.